พ.อ.จำนงค์ มาลา
หัวหน้ากองสนับสนุน รร.ชท.สปท.

พ.ท.สถิตย์ หลงเจริญ
พ.ท.ชัยทัต บุญเนตร์
พ.ต.สายยันต์ ชาติชนะ
น.ต.ฉลาด สืบสุข
พ.ท.ชัยฤกษ์ จุ้ยหมื่นไวย
หน.ผซบ.กสน.ฯ
หน.ผพธ.กสน.ฯ
หน.ผขส.กสน.ฯ
หน.ผชฝ.กสน.ฯ
ประจำ สปท ช่วยราชการ รร.ชท.

ร.อ.จำรอง อนันท์
ประจำ กสน.ฯ
ร.ท.ปิยะ ยืนยง
ประจำ ผชฝ.กสน.ฯ
ร.ท.ธวัช สว่างพื้น
ประจำ ผซบ.กสน.ฯ
ร.ท.สมเจต จูประวัติ ร.น.
ประจำ ผพธ.กสน.ฯ
ร.ต.นวรัตน์ พระเพ็ชร
ประจำ ผพธ.กสน.ฯ

ร.อ.หญิง สวาท สีมาอิ้ง
นายทหารเกียกกาย
ร.ต.สิทธิพร ประพันธ์พจน์ ร.น.
นชง.รร.ชท.สปท.
ร.ต.วัชรินทร์ แสงเสวตร
นชง.รร.ชท.สปท.
   
 
จ.ส.อ.ฉกาจ สมศรี
จ.ส.อ.กฤษดา กองศิริ
จ.ส.อ.โกเมนทร์ ศรีวิจิตร
จ.ส.อ.ชาญศักดิ์ กล้าจอหอ
จ.อ.ขจรศักดิ์ สนุนดี
จ.ส.อ.ธรรมนูญ ปริวัติธรรม
พ.อ.อ.ณัฐพล นาคแดง
พ.จ.อ.หญิง สิริยา สุธรรมนนท์
พ.จ.อ.ศุภฤกษ์ พิพัฒน์
พ.อ.อ.พรประสาน เพิ่มเพียร
จ.ส.อ.นิติศักดิ์ หริตกุล
จ.ส.อ.ศรีสุชาติ โยมรัมย์
จ.ส.อ.สถิตย์ ศรีสวัสดิ์
จ.ส.อ.ภานุวัฒน์ ศรีบุญเพ็ง
จ.ส.อ.เอก แก้วประเสริฐ
พ.จ.อ.หญิง อาภากร ยาวิละ
จ.อ.หญิง จันทิมา บรรดาศักดิ์
ส.อ.เลิศชัย กัยภัย
ส.ท.ภานุมาศ แก้วทอง
ส.ท.อัศวิน ทิพยรัตน์
พ.จ.อ.นิรันทร์ เรือนงาม
จ.ท.นิยากร ผิวขำ
ส.อ.หญิง ฉัตรปวีณ์ รวีไตรศักดิ์
จ.ท.หญิง สาวิตรี สุขวุฒิกิจ
จ.ต.หญิงจุรีรัตน์ เวฬุวนารักษ์
ส.อ.ไชยวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุ
พ.จ.ท.อรรถพล แตงหอม
ส.ท.ธรรมนูญ ขุนทอง
จ.ต.อธิวัฒน์ กันจู
ส.ต.ณัฐพงษ์ ขันสุธรรม
ส.ต.ไพฑูรย์ ศรีธรรมา
จ.ส.อ.ลือชัย นิลทรัพย์
จ.ส.ท.ปฐวี พึ่งทรัพย์
   

นางสมพร ศรีธรรมา
นายชาติชาย อมรมุนีพงศ์
นายวีระ แดงชม
นายอนันต์ ทองพุ่ม
นายสันติ วัจนามัย