แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน นชท.
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน นชท.


รหัสประจำตัวนักเรียน
เลขที่บัตรประชาชนแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
หากมีปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
หรือ โทร. 0 2930 3489
mtts@rtarf.mi.th