โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ ออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.)

  ติดตามข่าวสาร

  แนะนำโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน

หลักสูตร ปวช. (ภาคปกติ)

หลักสูตร ปวช. (ภาคสมทบ)

แจ้งข่าวสาร นชท.

กำหนดการปฏิบัติ ปวส. ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ความรู้ด้านดิจิทัล สำหรับกำลังพล ประจำเดือน ก.ค.
คอร์สเรียนจาก Microsoft

การประมวลผลคำและจัดทำรูปแบบเพื่องานเอกสาร

การคำนวณและจัดข้อมูลในตาราง
 

การนำเสนอชิ้นงานทั้งแบบไสล์ดและภาพนิ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและการนำเสนอข้อมูล

เครื่องมือสร้าง Business App ในวันเดียวโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

กิจกรรมโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

วันที่ 24 มิ.ย. 65 รร.ชท. จัดพิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 24 มิ.ย. 65 รร.ชท. เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย คุณ รศ.ดร. พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะฯ ให้การต้อนรับ คณะครู และ นชท.ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเพิ่มพูนความรู้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งทาง รร.ชท.สปท. จะได้นำไปเป็นแนวทางให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหารทำโครงงานต่อไป

วันที่ 20-23 มิ.ย. 65 รร.ชท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.ชท. และ นชท. เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อ "แผ่นดินของพ่อ สืบสานต่อความพอเพียง"วันที่ 21 มิ.ย. 65 รอง เสธ. ทหาร (ทร.) ตรวจเยี่ยม การลดการใช้พลังงาน พล.ร.อ. สุทธินันท์ สมานรักษ์ รอง เสธ.ทหาร (ทร.) ประธานคณะทำงานลดใช้พลังงานของ บก.ทท. นำคณะทำงาน ฯ ตรวจเยี่ยมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของ รร.ชท. เพื่อติดตามผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องโดยมี พล.ต.พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผบ.รร.ชท. และคณะ ให้การต้อนรับ

วันที่ 23 มิ.ย. 65 วันที่ 23 มิ.ย. 65 รร.ชท. เยี่ยมชม กิจการ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โดย พ.ท.คณพศ กุสินานนท์ หน.แผนกซ่อมสร้างยานยนต์สายพานกับยานยนต์หุ้มเกราะ และคณะฯ ให้การต้อนรับ คณะครู และ นชท.ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งทาง รร.ชท.สปท. จะทำการจัด นชท. เข้าเยี่ยมชมกิจการของ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ในวันที่ 21,23,28, และ 30 มิ.ย. 65 เป็นเวลา 4 วัน

วันที่ 23 มิ.ย. 65 รร.ชท. เยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โดย คุณลักษณะจิตร ไขโพธิ์ วิทยากรบรรยาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ให้การต้อนรับ คณะครู และ นชท.ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งทาง รร.ชท.สปท. จะทำการจัด นชท. เข้าเยี่ยมชมกิจการของ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 21,23,28, และ 30 มิ.ย. 65 เป็นเวลา 4 วัน

วันที่ 21 มิ.ย. 65 ศูนย์การบินทหารบก โดย พ.อ.ธีรยุทธ ประภากร อาจารย์หัวหน้า โรงเรียนการบินทหารบก และคณะฯ ให้การต้อนรับ พ.อ. ศักดาวุฒิ กุมารสิงห์ รอง ผบ.รร.ชท.สปท. พร้อมทั้ง คณะครู และ นชท.ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของศูนย์การบินทหารบก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งทาง รร.ชท.สปท. จะทำการจัด นชท. เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ศบบ. ในวันที่ 21,23,28, และ 30 มิ.ย. 65 เป็นเวลา 4 วัน

วันที่ 21 มิ.ย. 65 ศูนย์สงครามพิเศษโดย พ.อ.อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ เสนาธิการ ศูนย์สงครามพิเศษ และคณะฯ ให้การต้อนรับ พ.อ. ศักดาวุฒิ กุมารสิงห์ รอง ผบ.รร.ชท.สปท. พร้อมทั้ง คณะครู และ นชท.ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งทาง รร.ชท.สปท. จะทำการจัด นชท. เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ศบบ. ในวันที่ 21,23,28, และ 30 มิ.ย. 65 เป็นเวลา 4 วัน

วันที่ 16 มิ.ย. 65 รร.ชท.สปท. จัดพิธีไหว้ครู และเจิมตำราเรียน ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 2 มิ.ย. 65 รร.ชท.สปท. จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี และเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 23 พ.ค. 65 รร.ชท.สปท. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 9 พ.ค. 65 พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมพฤติกรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 9 นชท. รุ่นที่ 63 และ 32

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง