โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ ออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.)

  ติดตามข่าวสาร

  แนะนำโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน

หลักสูตร ปวช. (ภาคปกติ)

หลักสูตร ปวช. (ภาคสมทบ)

แจ้งข่าวสาร นชท.

กำหนดการปฏิบัติ ปวส. ชั้นปีที่ 2
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

วันที่ 20 ก.ค.65 สจร.ทหาร ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ และมาตรการประหยัดพลังงาน ของรร.ชท.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง เสธ.ทหาร (ทบ.)/หัวหน้าคณะคณะตรวจติดตามฯ เป็นประธานในพิธี

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ตรวจเยี่ยมการศึกษาและดูกิจการนอกสถานที่ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี, กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ และศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี, กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 ก.ค.65 รร.ชท. ดำเนินการฝึกแผนระวังป้องกันที่ตั้ง รร.ชท. โดยในเวลา 0900-1200 เป็นการบรรยายสรุปแผนการฝึกฯ และในเวลา 1300-1430 เป็นการฝึกปฏิบัติตามแผนการฝึกฯ โดยมี พ.อ. ชาตรี จันทร์พิทักษ์ รอง ผบ.รร.ชท. และคณะผู้บังคับบัญชากำกับดูแล
วันที่ 6 ก.ค.65 รร.ชท. ได้นำนัก นชท. เข้าร่วมการจัดงานพัฒนาทักษะขีดความสามารถทางไซเบอร์ของบุคลากรทางไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการนี้ พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผบ.รร.ชท. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทยรายงานกิจกรรมโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ความรู้ด้านดิจิทัล สำหรับกำลังพล
คอร์สเรียนจาก Microsoft

การประมวลผลคำและจัดทำรูปแบบเพื่องานเอกสาร

การคำนวณและจัดข้อมูลในตาราง
 

การนำเสนอชิ้นงานทั้งแบบไสล์ดและภาพนิ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและการนำเสนอข้อมูล

เครื่องมือสร้าง Business App ในวันเดียวโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง