Main content

Alert message

การจัดการความรู้ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ปีการศึกษา 2563

    1. การบริการวิชาชีพ ช่างยานยนต์    

    2. การจัดการส่งกำลังบำรุงภายในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร    

    3. ค่ากำลังไฟฟ้ากับการประหยัดค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน    

    4. การปกครองนักเรียนช่างฝีมือทหารโดยน้อมนำหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง    

    5. คู่มือการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีว (V-Net)

ปีการศึกษา 2562

   การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร


การจัดการความรู้อื่น ๆ

    1. วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่ในโรเรียนช่างฝีมือทหาร

    2. อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด วงจรในงานอุตสาหกรรม

    3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QRCODE สำหรับงานประกันฯ

    4. รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า ถูกใจ ถูกสตางค์

    5. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพัสดุคงคลัง

    6. เรือเก็บขยะบังคับวิทยุ

    7. การสร้างการทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูตแบบแถบข้างคู่

    8. โครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

    9. อุปกรณ์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคลมร้อน

    10. เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Premiere Pro

    11. ยานยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์จากพลังงานโซล่าเซลล์

    12. เสื้อเกราะกันกระสุนสายพันธ์ใหม่

    13. แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคปกติและภาคสมทบ

    14. คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

    15. เปลี่ยนแปลงระเบียบการ