Main content

Alert message

สำรวจความต้องการสมัครงาน และประเภทของงานที่สนใจ ในการจัดงานวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชน 2564

ด้วย สทพ.นทพ. จะพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดงานวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาคุณภาพชีวิต และลดปัญหาการว่างงาน ให้แก่ นชท. ภาคสมทบ, ทหารกองประจำการหลังปลดประจำการแล้ว สังกัด บก.ทท. และเหล่าทัพ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง นทพ. นั้น สทพ.นทพ. จึงขอสำรวจความต้องการสมัครงาน และประเภทของงานที่สนใจในการสมัครงาน และห้วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดงานฯ โดยขอให้ส่งข้อมูลให้ สทพ.นทพ. ภายในวันที่ 22 พ.ย.64

รายละเอียดไฟล์สมัคร คลิก...