Main content

Alert message

วันที่ 19 -20 ต.ค.64 และ 25 ต.ค.64  นชท. ภาคปกติและภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส Covid-19