Main content

Alert message

วันที่ 15 ต.ค.64 พ.ต.ธีรพงษ์ฯ และพ.ต.สิริโชติฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตรวจในหน้าที่ของ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สจร.ทหาร อาคาร 6 ชั้น 7 โดยมี จร.ทหารเป็นประธาน