Main content

Alert message

วันที่ 6 ส.ค.64 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมกับชมรมกอล์ฟครอบครัวอาลาดิน กลุ่มม่วงขาวรักล้วน ๆ และคุณพิสิทธ์ ศรีเจริญชอบ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นเงิน 100,000 บาท โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้แทนในการรับมอบ