Main content

Alert message

วันที่ 1 และ 2 ก.ค.64 กฝศ.รร.ชท. จัดกิจกรรมการ ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ปีการศึกษา 2564 กับ นชท. ภาคปกติและภาคสมทบ