Main content

Alert message

วันที่ 21 มิ.ย.64 รร.ชท. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษา รร.ชท. ครั้งที่ 1/64 เพื่อพิจารณารับรองผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นชท. โดยมี พล.อ.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท./ประธานกรรมการ กศ.ชท. เป็นประธานฯ