Main content

Alert message

กองแพทย์ รร ชท สปท สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจคัดแยกผู้ป่วยในพื้นที่ สถานบำบัดพิเศษกลาง ยอดนักโทษทั้งหมดประมาณ5800 นาย