Main content

Alert message

27 พ.ค. 64 พัน นร.1 โดย พ.ท.พิศาล อินทนนท์ ได้ทำการฝึกทบทวนท่าบุคคลเบื้องต้น. พร้อมกับตรวจเครื่องแต่งกาย และแนะนำแบบธรรมเนียมทางทหารเพื่อให้ปฏิบัติตาม ให้แก่ นายทหาร และนายสิบใหม่ ณ พื้นที่ฝึกอาคารโดม กรม.นร.รร.ชท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายทหาร และนายสิบใหม่ มีความตั้งใจฝึกและพร้อมตอบรับความรู้แบบธรรมเนียมทางทหารเป็นอย่างดี