Main content

Alert message

วันที่ 14 พ.ค.64 รร.ชท.สปท. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้าง อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมกับผู้แทน สยย.ทหาร และผู้แทนบริษัท W&S