Main content

Alert message

วันที่ 27 พ.ค.63  ผบ.รร.ชท.สปท. เป็นผู้แทน ถวายหน้ากาก face shields 100 อัน พร้อมแอลกอฮอล์ เพื่อเตรียมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ณ วัดเสมียนนารี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย