Main content

Alert message

วันที่ 22 พ.ค.63  ผบ.รร.ชท.สปท. เป็นผู้แทน มอบหน้ากาก face shields จำนวน 300 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ขวด
ให้แก่ หน.ส่วน รปภ. และเจ้าหน้าที่บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์(ธพส.) ซึ่งดูแลศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร A และอาคาร B
โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย