Main content

Alert message

วันที่ 14 พ.ค.63  รร.ชท.สปท. ให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ในการเข้าเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในการป้องกัน covid-190