Main content

Alert message

วันที่ 14 พ.ค.63 ผบ.รร.ชท.สปท. มอบ แอลกอฮอล์ 120 cc จำนวน 330 ขวด ถุงมือยาง 60 คู่ ถุงมือผ้า 360 คู่ ให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนของเขตจตุจักร โดยมีนาย รชต สุวรรณเวหา หัวหน้าผู้ควบคุมเก็บขนขยะมูลฝอย และนางสิรนาถ เม้งพัด กองกำจัดขยะ สำนักงานเขตจตุจักร เป็นรับมอบ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย