Main content

Alert message

วันที่ 8 พ.ค.63 รร.ชท.สปท. ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบหน้ากากกันกระเด็นจำนวน 1,000 ชิ้น ให้ พ.อ. โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อใช้สำหรับเจ้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ตามด่านและจุดตรวจ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย