Main content

Alert message

วันที่ 24 เม.ย.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนมอบ หน้าผ้าจำนวน 600 ผืน และหน้ากาก face shields จำนวน 1000 ชิ้น ให้กับองค์การเภสัชกรรมโดยมีรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและคณะเข้ามารับที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อในโรงงานผลิตยาทั้งสามแห่ง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

และมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง และตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ รอง ผกก.ส.บ้านบึง เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลบ้านบึง