Main content

Alert message

วันที่ 17 เม.ย.63 รอง ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ แถลงข่าวนวัตกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ โควิด 19 ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญจศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้สั่งการให้ทุกหน่วยระดมกำลังพลและทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งเป็นหน่วยที่มีบุคลากรและเครื่องมือการช่างอุตสาหกรรมของกองทัพ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช ดำเนินการวิจัยพร้อมทั้งวางแผนผลิตสำหรับช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ นวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อด้วย UV เป็นการทำงานในเชิงบูรณาการอย่างสมบูรณ์ นักวิชาการของทั้งสามสถาบันได้ร่วมกันระดมความคิดแล้วแยกกันทำงานในส่วนที่ตนเองเชี่ยวชาญเพื่อสร้างตู้อบ UV ต้นแบบแล้วนำไปทดสอบจนได้ประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัย ผู้ใช้ให้การยอมรับ หลังจากนั้นจึงนำมาผลิตสำหรับแจกให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการด้านการผลิตจะใช้โรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นฐานการผลิต โดยปรับสภาพห้องเรียนภาคปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสามารถผลิตได้พอกับความต้องการตู้อบ UV ทุกเครื่องต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็น ผู้ตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบปัจจุบันสามารถผลิตได้วันละ 15 เครื่อง

 
 

 

.