Main content

Alert message

วันที่ 13 เม.ย.63 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบหน้ากากผ้า 200 ผืน หน้ากาก face shield 200 อันให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล สำนักงานเขตจตุจักร, มอบอุปกรณ์ Face Shield ให้กับ อสม. และโรงพยาบาลในต่างจังหวัด, มอบหน้ากากผ้า และ มอบอุปกรณ์ Face Shield ให้กับจุดคัดกรองท่าตำหนัก จ. นครปฐม และมอบหน้ากากผ้า และ หน้ากาก Face Shield ให้กับจุดคัดกรองลูกแก จ.กาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย 

 

.