Main content

Alert message

วันที่ 3 เม.ย.63 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบ face shield โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และรองผู้บัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นผู้แทนมอบ Face shield จำนวน 50 ชิ้น และหน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น ให้กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ กองทัพอากาศ สำหรับใช้ในภารกิจพระตำหนักที่ประทับ หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

 

.