Main content

Alert message

วันที่ 16 มี.ค.63 ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร นำคณะครู และนักเรียนช่างฝีมือทหาร แจกหน้ากากผ้า จำนวน 1000 ผืน (ตัดเย็บโดยสมาคมแม่บ้านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร) และเจลแอลกอฮอล์ขนาด 60 ml จำนวน 100 ขวด ให้แก่ประชาชนฟรี บริเวณตลาดบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ