Main content

Alert message

วันที่ 17 ม.ค.62 โรงเรียนช่างฝีมือทหารจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ครบรอบ 60 ปี โดยมีพิธีสักการะพระพุทธปิ่นนฤนาถ พิธีสักการะพระภูมิและเจ้าที่ พิธีถวายสักการะพระบาทราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสักการะศาลพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีสงฆ์