Main content

Alert message

วันที่ 15 ม.ค.63 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมงานวันวิชาการที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ มาสคอตแสดงในงาน รวมทั้งการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร