Main content

Alert message

วันที่ 7 ม.ค.63 รร.ชท.สปท. จัดพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต 155 ปี และพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธปิ่นนฤนาท โดยมีผู้แทนราชสกุล หัสดินทร์ ร่วมพิธี และ ผบ.รร.ชท.สปท.เป็นผู้แทน ผบ.สปท. ในการวางพวงมาลา รวมทั้ง พระเทพวรสิทธาจารย์ เป็นประธานพิธีสงฆ์