Main content

Alert message

วันที่ 25 ธ.ค.2562 รร.ชท.สปท. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ