Main content

Alert message

วันที่ 28 ธ.ค.2562 - 2 ม.ค.2563 รร.ชท.สปท. จัดตั้งจุดตรวจสภาพยานพาหนะก่อนเดินทาง ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสภาพยานพาหนะก่อนการเดินทางในห้วงวันหยุดยาวและในช่วงปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชนห้วงปีใหม่ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ