Main content

Alert message

วันที่ 23 - 28 ธ.ค.2562 รร.ชท.สปท. จัดตั้งจุดตรวจสภาพยานพาหนะก่อนเดินทาง ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสภาพยานพาหนะก่อนการเดินทางในห้วงวันหยุดยาวและในช่วงปีใหม่ ณ จุดบริการบริเวณราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย และจุดบริการบริเวณริมถนนวิภาวดีหน้าวัดเสมียนนารี