Main content

Alert message

วันพุธที่ 20 ต.ค.64 เวลา 1200 พล.ต. พีรพัฒน์  จันทร์งาม ผบ.รร.ชท.สปท. และสมาคมศิษย์เก่า รร.ชท.สปท. เข้าเยี่ยม ส.อ. นรบดี  แปลงศรี กำลังพล กองพลพัฒนาที่ 2 กองทัพบก ศิษย์เก่า รร.ชท.สปท. ภาคสมทบ รุ่นที่ 22  ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 3 ต.ค.64 จว.ชัยภูมิ ได้รับบาดเจ็บไฟฟ้าช็อต เข้าพักรักษา ห้อง ICU ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ