Main content

Alert message

วันที่ 28 ก.ย.64 รร.ชท. มอบน้ำดื่ม 100 แพคและเจลแอลกอฮอล์ 417 หลอดให้ ม.เกษตร เพื่อใช้ในภารกิจ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค