Main content

Alert message

วันที่ 8 ก.ย.64 กองแพทย์ รร.ชท. สนับสนุนการการปฏิบัติ ชุด CCRTร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี ณ ชุมชนเคหะหนองจอก แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขต หนองจอก กรุงเทพฯ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยวิธี walk in ให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หน้าที่ในการปฏิบัติประจำวัน เช่น ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้มาฉีดวัคซีน จัดระเบียบความเรียบร้อยและ สังเกตอาการผู้มาฉีด 30 นาที หลังฉีดวัคซีน Astrazeneca จำนวน 50 คน ไม่พบอาการรุนแรง