Main content

Alert message

วันที่ 24 ส.ค.64 กองแพทย์ รร.ชท. สนับสนุนการปฏิบัติชุด CCRT ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี-ชุมชนที่เข้ามารับบริการ ชื่อ ชุมชนเคหะฉลองกรุง จำนวนประชากรประมาณ7000คน/ 3000 ครัวเรือน ผอ.ศูนย์ ชื่อ นายแพทย์ บุญธรรม ทุมพงษ์ หน้าที่ในการปฏิบัติประจำวัน ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรอง ซักประวัติ วัดความดัน จัดระเบียบความเรียบร้อยในการเข้าแถวรับคิวฉีดวัคซีน ประชาชนมารับการฉีด Vaccine Sinovac เข็มแรกจำนวน 249 คน