Main content

Alert message

วันที่ 25 ส.ค.64 กองแพทย์ รร.ชท. สนับสนุนการปฏิบัติชุด CCRT ประจำวันที่ 25 ส.ค.64 ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี
-ชุมชนที่เข้ามารับบริการ ชื่อ ชุมชนสหกรณ์ 93 ชุมชน หมู่ 4 พัฒนา คลองสิบ ชุมชน บ้านพัฒนา หมู่ 12 13 ชุมขน แผ่นดินอง วัดสามง่าม หน้าที่ในการปฏิบัติประจำวัน ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรอง ซักประวัติ วัดความดัน จัดระเบียบความเรียบร้อยในการเข้าแถวรับคิวฉีดวัคซีน ประชาชนมารับการฉีด Vaccine Sinovac เข็มแรกจำนวน 150 คน