Main content

Alert message

วันที่ 21 ก.ค.64 กองแพทย์ รร.ชท. สนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาล ภารกิจชุดปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค โควิด-19 เชิงรุก COVID Comprehensive Response Team (CCRT) เพื่อเข้าคัดกรองเชิงรุกในชุมชนเป้าหมาย ร่วมกับ ศบส. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 46