Main content

Alert message

วันที่ 18 มิ.ย.64 เวลา 1000 กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ประดิษฐ์ โดยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี พลเอก ศิราวุธ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ฯ เป็นผู้มอบให้กับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท.