Main content

Alert message

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2564 โดยจัดกำลังพลบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีน กองบัญชาการกองทัพไทย