Main content

Alert message

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของจุดบริการฉีดวัคซีนกองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกองแพทย์ 3 หน่วย ได้แก่ กองแพทย์ รร ช่างฝีมือทหาร กองแพทย์ รร แผนที่ และ กองแพทย์ ศรภ โดยมี พอ โสรัฐ พลชัย เป็นหัวหน้าชุด ให้บริการวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 300 นาย ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับกำลังพลกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง จัดลำดับความเร่งด่วน โดย กพ ทหาร รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาลในการฉีดวัคซีนให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ