Main content

Alert message

24 พ.ค. 64 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และชมรมแม่บ้าน ร่วมใจบริจาคและส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตจตุจักร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาด โควิด-19 ส่งมอบให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักรเพื่อแจกจ่ายต่อไป