Main content

Alert message

วันที่ 7 ม.ค.64 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีถวายสักการะ น้อมลำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว