Main content

Alert message

วันที่ 28 ธ.ค.63 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จึงได้มอบหมายให้ พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบตู้อบฆ่าเชื้อโรค ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ให้ โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูลแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมมิตร สิงห์ใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เทพรัตน์เวชชานุกูลแม่แจ่ม เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว จะได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการฆ่าเชื้อโรคสำหรับชุด ppe ซึ่งจะทำให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง