Main content

Alert message

วันที่ 21 ธ.ค.63 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 จึงได้มอบหมายให้ พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการมอบตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตู้ ขนาดเล็ก จำนวน 1 ตู้ พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ชุด PPE จำนวน 55 ชุด, Face shield จำนวน 100 ชิ้น, หน้ากาก N95 จำนวน 30 ชิ้น และน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 20 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์ วรกิจ จริยโสภณ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางแพทย์ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ด้วยความอดทน เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน