Main content

Alert message

วันที่ 26 ต.ค.63 รร.ชท.สปท. ทำกากรคัดตัวนักเรียนคอมแมน ผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 60 นาย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนช่างฝีมือทหาร ที่เข้าคัดเลือกเป็นนักเรียนบังคับบัญชา และนักเรียนครูฝึก ประจำปีการศึกษา 2564