Main content

Alert message

วันที่ 23 ต.ค.63 พ.อ. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ที่ปรึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระลานพระราชวังดุสิต