Main content

Alert message

วันที่ 1 ต.ค.63 รร.ชท.สปท. จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ