Main content

Alert message

วันที่ 9 ก.ย.63 รร.ชท.สปท. จัดนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชมรมพัฒนาสังคมให้บริการวิชาชีพ ทาสีรั้ว ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย