Main content

Alert message

วันที่ 31 ก.ค.63 รร.ชท.สปท. นำสิ่งพระราชทานทางการแพทย์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน ให้แก่สถาบันสิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมี น.พ. สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นผู้รับมอบ ได้แก่
- เตียงกายภาพบำบัดจำนวน 5 เตียง
- รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง จำนวน 3 คัน
- เครื่องยกและยกย้ายผู้ป่วยจำนวน 1 เครื่อง