Main content

Alert message

วันที่ 24 ก.ค.63 รร.ชท.สปท. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนช่างฝีมือทหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ภาคปกติ รุ่นที่ 58 ภาคสมทบ รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562