Main content

Alert message

วันที่ 22 ก.ค.63 รร.ชท.สปท. จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน