Main content

Alert message

วันที่ 20 ก.ค.63 รร.ชท.สปท. จัดกิจกรรมกองบัญชาการกองทัพไทยช่วยเหลือประชาชน ณ ลานจอดรถ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีประชาชนมารับบริการ ดังนี้
      - ซ่อมมุ้งลวด 31 บาน
      - ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 20 ราย
      - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ 120 คัน
      - ตัดผมฟรี 31 คน